(เข้าใช้งานบุคคลทั่วไป Username / Password "user")

ไปที่หน้าโปรแกรมการโยกย้ายบุคลากร
ไปที่หน้าโปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน